Santa Cruz RR, San Lorenzo River Bridge, Santa Cruz, Ca.

Title
  • Santa Cruz RR, San Lorenzo River Bridge, Santa Cruz, Ca.
Series Title
In Collection: